CARROSSERIE VAN HERCK BVBA  –  MOERBROEK 19  –  2270 HERENTHOUT  –  014/23 14 52  –  info@carrosserievanherck.be

                                                                           

ALGEMENE VOORWAARDEN van de terbeschikkingstelling van de vervangwagen

1 Carrosserie Van Herck stelt ter beschikking van de klant een vervangwagen die in goede staat verkeert, wat door de klant uitdrukkelijk wordt erkend en dit ter vervanging van zijn wagen die ter herstelling werd binnengebracht bij Carrosserie Van Herck en derhalve niet beschikbaar is.

2 De terbeschikkingstelling zal onherroepelijk eindigen wanneer Carrosserie Van Herck het voertuig van de klant weer ter beschikking stelt. Bovendien mag Carrosserie Van Herck op elk ogenblik, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de vervangwagen terugnemen, zonder dat hij daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

3 De klant verklaart eigenaar te zijn van een rijbewijs B en geen rijverbod opgelegd te hebben gekregen. Deze terbeschikkingstelling houdt geen enkele wettelijke toelating in om een voertuig te besturen, noch brengt het enige medeplichtigheid van Carrosserie Van Herck met zich mee. In dat opzicht neemt de klant alle verantwoordelijkheid op zich.

4 De terbeschikkingstelling van de vervangwagen houdt in:

–  de verzekering tegen brand, diefstal, glasbraak zonder vrijstelling

–  rechtsbijstand

–  het eerste onderhoud zoals beschreven in het onderhoudsboekje van de constructeur

–  de levering van antivries

–  de rijtaks

5 De vervangwagen wordt aan de klant ter beschikking gesteld met alle noodzakelijke en wettelijke bijhorigheden. De klant moet de vervangwagen in dezelfde omstandigheden terugbezorgen. Blijven dus in het bijzonder ten laste van de klant:

– de kosten van de brandstof

– de kosten van parking en garage

– de carwash

– de boetes en overtredingen

6 De klant zal Carrosserie Van Herck onmiddellijk van elke motorpech, elke immobilisatie en elk ongeval verwittigen en zal op zijn kosten zorgen voor de versleping van de vervangwagen naar de werkplaats van Carrosserie Van Herck. Behalve ingeval van schriftelijk akkoord van Carrosserie Van Herck, zal geen enkele arbeid aan de vervangwagen mogen worden uitgevoerd door een derde of de klant.

7 De terbeschikkingstelling van de vervangwagen zal in geen enkel geval een verworven recht uitmaken, meer bepaald betreffende een tweede vervangwagen. Wordt de vervangwagen geïmmobiliseerd, dan is Carrosserie Van Herck niet gehouden tot de vervanging noch moet hij daarvoor enigerlei vergoeding betalen.

8 De gebruiker verbindt zich ertoe de vervangwagen als goede huisvader te gebruiken. Hij mag niet deelnemen aan een auto-wedstrijd of aan een behendigheidsproef, noch goederen vervoeren (op het dak, in een aanhangwagen of binnen in het voertuig), noch meer dan 3 personen vervoeren, de bestuurder niet inbegrepen, noch het voertuig aan derden toevertrouwen, noch het in pand geven, noch het wijzigen of vervormen. In het algemeen verbindt de gebruiker zich ertoe de vervangwagen zo te onderhouden dat hij in goede staat wordt gehouden tot het einde van de ter beschikkingstelling. Alleen de klant heeft het recht de vervangwagen te besturen en staat in voor alle schade aan de vervangwagen die zou worden veroorzaakt naar aanleiding van het besturen van de vervangwagen door derde, onverschillig of dit met medeweten dan wel met de toestemming gebeurde van de klant.

9 Elke schade aan de vervangwagen ten gevolge van een fout, zelfs een lichte of ten gevolge van nalatigheid van de klant of van elke eventuele andere bestuurder of inzittende, zal de klant worden aangerekend en zal moeten betaald worden bij teruggave van de vervangwagen.

Indien er zich een verkeersongeval voordoet en de bestuurder van de vervangwagen in fout is, dient een eigen risico betaald te worden van 1250 euro in stoffelijke schade. Voor glasbraak is dit 20% behalve indien de herstelling gebeurt bij een door de maatschappij voor glasbreuk erkende hersteller.

Indien het omschreven voertuig op het ogenblik van het ongeval bestuurd wordt door een persoon die jonger is dan 23 jaar of die houder is van een definitief rijbewijs dat minder dan 2 jaar voor het ongeval werd afgeleverd, zal de vrijstelling voorzien in de polis verhoogd worden met 50 % met een minimum van 247,89 EUR.

De gebruiker ziet af van elke vordering tegen Carrosserie Van Herck ten gevolge van ongevallen waarvan hijzelf of de inzittende, de bestuurder inbegrepen, het slachtoffer zijn. Hij neemt alle gevolgen van een vordering die door derden zou worden ingeleid tegen Carrosserie Van Herck voor zijn rekening telkens als de verzekering niet tussenkomst. In geval van diefstal of ongeval moet de klant Carrosserie Van Herck onmiddellijk verwittigen. Hij moet ter plaatse een P.V. laten opmaken door de politie en de ongevalsaangifte invullen en laten tekenen door beide partijen. De klant of bestuurder mag geen enkele aansprakelijkheid erkennen en moet onmiddellijk elke aanmaning, dagvaarding of andere documenten betreffend het ongeval laten geworden bij Carrosserie Van Herck.

10 De klant zal op de vervangwagen elk teken van eigendomsrecht aangebracht door Carrosserie Van Herck gedogen en zal zijn exemplaar van het contract bewaren in het voertuig.

11 De boorddocumenten zijn net als de vervangwagen eigendom van Carrosserie Van Herck en moeten dus altijd aan boord van de vervangwagen blijven.

12 ROKEN IN DE VERVANGWAGEN IS VERBODEN, ALSOOK HET VERVOEREN VAN HUISDIEREN.

13 De klant krijgt de vervangwagen met de brandstoftank zoals aangeduid op het contract en moet de wagen weer inleveren met eenzelfde brandstofpeil. Indien de vervangwagen wordt ingeleverd met minder brandstof dan bij het begin van de terbeschikkingstelling, zal Carrosserie Van Herck de brandstof aanrekenen.

14 Elk geschil ontstaan ten gevolge van deze overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de hoofdzetel van Carrosserie Van Herck is gevestigd en is onderworpen aan het Belgische recht.